Säkerhet

Madickengården ska vara tryggt och därför har ett stort fokus legat på säkerheten som måste vara hög. Detta innebär att boendet är på en plats som kan tillgodose vårt behov av säkerhet. Både personal och boende ska känna sig trygga. Vårt yttre skydd har tagits fram tillsammans med polisens personskyddsavdelning och det består bland annat av genomtänkta planlösningar vid direkta hot, säkra transporter och tydliga rutiner vid situationer av risk.

De boende ska vara förberedda på vilka rutiner som finns och hur de ska göra för att på bästa sätt skydda sig själva. Kontinuerliga samtal om skyddet och hur den boende uppfattar sin skyddssituation kommer att hållas tillsammans med personal på boendet. Vår uppfattning är att det är viktigt att de som kommer till boendet inser vikten av att skydda sig själva genom att till exempel förstå riskerna med sociala medier och internet. Om den boende behöver alternativa kommunikationsformer kan pictobilder användas för att förmedla, förtydliga och förstärka. Det är viktigt att poängtera att säkerhet och livskvalitet måste gå hand i hand för att personen ska trivas. En högre livskvalitet innebär en lägre risk för understimulering och risktagande.

Om den boende skulle behöva stöd och hjälp med skyddade personuppgifter så finns Madickengården med personal där för den boende. Detta kan handla om sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Ett nära samarbete finns även med polisens personskyddsenhet och de finns tillgängliga för oss med stöd och råd.

TRIS har under många år hjälpt till med att göra risk och hotbedömningar. Vi arbetar efter socialtjänstens modell FREDA som kompletteras med boendets egen modell för dessa bedömningar. Personalen som gör dessa bedömningar är utbildade socionomer