Värdegrund

Allt arbete som sker på TRIS utgår ifrån vår värdegrund, därför väljer vi att presentera den här. Värdegrunden är ett dokument som kan vägleda oss i arbetet med värderingar och normer under tiden den boende stannar på Madickengården.

Madickengården ansluter sig till idén om universella mänskliga rättigheter. Alla människor ska ha lika rättigheter oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, klass, religion, etnicitet eller kulturell tillhörighet. Madickengården arbetar för en fri debatt, ett fritt flöde av information och fri forskning om de strukturer och mekanismer som leder till förtryck av människor.

Vi anser att alla människor ska vara fria att leva ett självvalt liv där de har möjlighet att ta till sig nya sociala normer, känna solidaritet och gemenskap med nya grupper och kulturer. En förutsättning för detta är frihet. Madickengården sätter sig emot alla former av tvång och förtryck. Vi anser följaktligen att alla har rätt att fritt bestämma över sin egen sexualitet, att fritt välja partners och fritt ingå äktenskap eller registrerat partnerskap.

Madickengården ska vara en plats fri från trakasserier, förtryck, hot och våld.