Kompetens

Inom organisationen finns det en stor variation av kompetens där grunden utgörs av socionomer. Under åren har Madickengården utvecklat egna arbetsmetoder som testats på olika grupper och reviderats för att tillslut bli ett färdigt material för användning. Vi har precis färdigställt två av dessa som kommer att användas på Madickengården för arbete i grupp. Det ena materialet fokuserar på uppbyggnad av individer som varit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Det andra materialet är framtaget speciellt för att arbeta med ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Materialet är en del av projektet Nå-vidare som är finansierat av socialstyrelsen och arvsfonden.

TRIS är certifierade för att använda V.I.P som är ett material för att arbeta förebyggande med mäns våld mot kvinnor med en funktionsnedsättning. Syftet med materialet är att öka deltagarnas självkänsla och genom detta minska risken för destruktiva relationer.

TRIS är även certifierade för att använda Samtalsmattan som ett hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. Genom att använda bilder som stöd och hjälp underlättar vi för personen att uttrycka sina åsikter samt vara delaktiga i samtal där de gynnas av en kommunikation som stödjer och ersätter talet.

TRIS har under våren arbetat med ett etableringsprojekt via arbetsförmedlingen som riktar sig till kvinnor över arton år. Detta projekt har två olika inriktningar. De två inriktningarna är gentemot arbetsmarknaden eller utveckling och självständighet. Projektet fokuserar på att bygga upp personer för att med tiden få dessa att bli självförsörjande. Projekten ämnar även hjälpa dessa personer att bli medvetna om deras rättigheter och skyldigheter.

De socionomer som arbetar på TRIS har även utbildning inom ”Barns behov i centrum” (BBIC) som är socialstyrelsens arbetsmetod för att arbeta med barn och ungdomar. Utöver de socionomer som arbetar hos oss har vi även en bredd bland vår personal där det finns beteendevetare, pedagoger, jurister och personlig tränare. Vi har även möjlighet att ordna tolk på språken arabiska, persiska, dari, armeniska, kurdiska och ryska. Vi har en bredd av kompetens som har bakgrund i olika arbetsgrupper men vi enas i vårt arbete och får därigenom ett lyckat utbyte av erfarenheter och kunskap.

Då vi själva inte kan hjälpa till på bästa sätt ser vi till att ha ett gott samarbete med professionella yrkesverksamma. Våra kontakter sträcker sig från barnmorskor och ungdomsmottagning, till polis, arbetsförmedling och personal inom skolan.