Koncept

Madickengården utgår ifrån konceptet ”Landa, Starta, Flyga”. Detta innebär att man som boende på Madickengården först ska få möjlighet att komma till ro, hitta sig själv och landa i sin nya tillvaro. De boende omges av en trygg och lugn miljö där de får möjlighet att återhämta sina krafter. Madickengården vill även ge de boende stöd och en känsla av att komma hem och få utrymme till att uttrycka alla sina känslor. Den första fasen landa träder i kraft direkt när den skyddsökande välkomnas till Madickengården. Denna fas innefattar att den boende får sina primära behov tillfredsställda och säkerhetsrutiner förklaras och arbetas in. För att skapa en trygg miljö behöver varje individ på Madickengården veta vad som händer i omgivningen, vilka regler som gäller och vilka säkerhetsrutiner som ska följas. Säkerhetsplanering, säkerhetsresonemang och utvecklande säkerhetstänk påbörjas och arbetas med från dag ett och fortlöper under hela vistelsen på Madickengården. En hot- och riskbedömning utförs på boendet samt en genomförandeplan.  I samråd med socialtjänsten ska personer som bor på Madickengården tillsammans med personal sätta upp mål, delmål, identifiera primära och långsiktigt behov av stöd, vård och/eller behandling. I genomförandeplanen ska alla berörda veta vad som ska göras, vem som ska göra detoch vem som har ansvaret.

Därefter erbjuds de boende, efter önskemål och förmåga, att starta igång med olika aktiviteter, stöd- och motivationssamtal med hjälp av olika myndighetskontakter. Fokus ligger på social samvaro med en meningsfull sysselsättning, hälsa, fysisk- och psykisk träning och en början till att planera framtiden. Startafasen innefattar även att individen börjar ta små steg för att hitta tillbaka till ett icke isolerat liv. Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömningen som föreligger uppdateras ständigt då ny information tillkommer och hotbilden förändras. Boende på Madickengården ska även få möjlighet att delta i vårt unika hälso- och idrottskoncept som handlar om att individen ska stärka sin kropp fysiskt och därmed få möjlighet att mentalt öka sin självkänsla och få en bättre förståelse för sin egen kropp.

När den skyddssökande på Madickengården har en stabil grund att stå på och har funnit trygghet i sig själv blir det aktuellt att tillsammans med personal börja bygga och förbereda för ett liv efter Madickengården. Under utslussningen från Madickengården erbjuds en fortlöpande kontakt utefter individens önskemål och i samråd med socialtjänsten. Detta för att individen i sin egen takt ska få testa sina vingar för att så småningom kunna flyga. Målet är att alla individer ska få ett självständigt liv fritt från våld och förtryck!

På Madickengården arbetar utbildad och erfaren personal som har flera års dokumenterade kunskaper i arbetet med kvinnor och barn som är och har varit utsatta för våld och förtryck. Allt arbete inom verksamheten utgår ifrån ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.